ОП от 05.06.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ от 28.06.2019 г.
Съобщение по чл.193 от ЗОП за ОП № 1
Съобщение по чл.193 от ЗОП за ОП № 2

ПРОТОКОЛ №1 – 28.06.2019 г.
Протокол №1 от работата на комисията

Съобщение от 18.06.2019 г.
Съобщение за удължаване срока на ОП

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Щастливо детство“, гр. Пловдив – 05.06.2019 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Образец 4 – Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
Образец 6 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Техническо предложение – Обособена позиция 1
Техническо предложение – Обособена позиция 2

Ценово предложение – Обособена позиция 1
Ценово предложение – Обособена позиция 2

Проект на договор – ОП 1
Проект на договор – ОП 2

Технически спецификации – Обособена позиция 1
Технически спецификации – Обособена позиция 2