ОП от 20.09.2019 г.

Съобщение от 08.10.2019 г.
Съобщение за прекратяване на ОП

Протокол от 08.10.2019 г.
Протокол №1 – ОП3

Съобщение от 01.10.2019 г.
Съобщение за удължаване срока на ОП

Обществена поръчка за
„Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на ДГ „Щастливо детство“ – гр. Пловдив“

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Проект на договор

Образец 4 – Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
Образец 6 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Техническа спецификация