ОП от 03.07.2019 г.

Съобщение от 16.07.2019 г.
Съобщение за удължаване срока на ОП

Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Щастливо детство“, гр. Пловдив – 03.07.2019 г.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Образец 4 – Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
Образец 6 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Техническо предложение – Обособена позиция 1
Техническо предложение – Обособена позиция 2

Ценово предложение – Обособена позиция 1
Ценово предложение – Обособена позиция 2

Технически спецификации – Обособена позиция 1
Технически спецификации – Обособена позиция 2