ОП от 11.10.2019 г.

Договор 3.12.2019 г.
Договор за доставка на хранителни продукти

Протокол от 5.11.2019 г.
Протокол 1 за ОП

Съобщение от 22.10.2019 г.
Съобщение за удължаване срока на ОП

ОБЯВА
за обществена поръчка
„Доставка на месо и месни хранителни продукти, риба и яйца
за нуждите на ДГ ”Щастливо детство” – гр. Пловдив”

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Проект на договор

Образец 4 – Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП
Образец 6 – Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП

Техническо предложение

Ценово предложение

Техническа спецификация