Тема 1: Артикулационни нарушения: Сигматизъм

Говорният апарат на едно дете се оформя между  3 до 6-годишна възраст. Най- елементарното говорно нарушение е дислалията, която е нарушение на някои от звуковете или група от звукове.

Най-чести проблеми се срещат с изговарянето на звук  „Р“– изговаря се неправилно или се заменя с друг звук, в повечето случай с „л“, или  с гърлено , а понякога изобщо липсва ( това се отчита като проблем при децата след навършване на 5,5 год. възраст) .

За група от звукове, говорим за „с“, „з“, „ц“, „ш“, „ж“, „ч“, наречени още съскави и шушкави . А също и бъркане на звучни и беззвучни звукове– това са най-често срещаните логопедични проблеми при децата.

Днес ще обърнем внимание на неправилната артикулация на звукове „С“, „З“, „Ц“, „Ш“,“Ж“,“Ч“.

С понятието сигматизъм се обозначават липсите,изопачаванията и замените на звуковете(с,з,ц,ш,ж,ч).

Тези 6 звука се разделят на две основни групи – съскави(с,з,ц) и шушкави (ш,ж,ч).

Поради различията в учленението на съскавите и шушкавите консонанти терапевтичните модели за въздействие  са различни за различните групи от звукове.

Проучвания на говорната продукция на децата в начална и предучилищна възраст показват, че различните типове неправилна артикулация на съскавите и шушкавите звукове се срещат доста често.

Междузъбният сигматизъм е най-често срещан. При произношение на звуковете „С“ и „З“ върхът на езика заема пространството между приближените един към друг резци и запълна това пространство. Звукът се изопачава в „мек“, „фъфлещ“ шум.

Този сигматизъм понякога се среща и при смяна на предните резци. В този случай, след израстването на резците, звукът се коригира спонтанно( има и изключения).

При призъбния сигматизъм – върхът на езика се допира в задната страна на горните резци. Така се препречва пътят на издишната струя и се чува мек, притъпен звук, подобяващ звуковете „Т“ и „Д“, когато се изговарят звуковете „С“ и „З“. Данни сочат, че в някои случаи призъбният сигматизъм се проявява при деца с намален слух.

Страничният сигматизъм – основната причина за появата му е неправилното положение на езика, върхът му се допира до горните алвеоли. Едновременно с това се повдига нагоре и едната от страните на езика, като се допира до страничните зъби. По- често са засегнати съскавите консонанти.

Назален сигматизъм – при него се наблюдава назална фонация при произношението на всички съскави и шушкави звукове. Често се дължи на органични причини.

изготвил: логопед Адриана Здравкова

Съскави консонанти

Източник:

  • „Артикулационни нарушения“ – Тодорова, Е., НБУ, 2018

 

УПРАЖНЕНИЯ КЪМ ТЕМА 1:

Лингвистичен материал за автоматизация на съскав консонант „С“ >>>
Къде има звук С

 

Лингвивистичен материал за автоматизация на съскав фрикатив „З“ >>>
Къде има звук З

 

Лингвивистичен материал за автоматизация на съскав африкат „Ц“
Автоматизация на съскав африкат Ц

 

Диференциация на съскавите консонанти „С“, „З“, „Ц“
Деференциация на С, З и Ц

 

Лингвивистичен материал за автоматизация на шушкав невибрантен консонант „Ш“
Картинка за звук Ш

 

Лингвивистичен материал за автоматизация на шушкав невибрантен консонант „Ж“ и звук „ДЖ“
1.Картинков материал звук Ж

 

Лингвивистичен материал за автоматизация на шушкав африкат „Ч“
Картинков материал за деференциация на Ш,Ж,Ч

 

Диференциация на шушкавите консонанти „Ш“, „Ж“, „Ч“
Картинков материал за деференциация на Ш,Ж,Ч