ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМ ЗА  ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Поради противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID-19, и провеждането на държавен зрелостен изпит в някои от училищата, подаването на документи за записване в първи клас ще се извърши при следния график:

04.06.2020г./четвъртък/ от 13.00 до 17.00 часа

05.06.2020г. /петък/ от 13.00 до 17.00 часа

08.06.2020г. /понеделник/ от 13.00 до 17.00 часа

09.06.2020г. /вторник/ от 13.00 до 17.00 часа

Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).

Задължителни документи са:

  1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием;
  2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;
  3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
  4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца);

Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове.

Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Във връзка с проивоепидимичните мерки, молим за спазване на дистанция и влизане в сградата на училищете с лични предпазни средства!

Untitled-2

Основно училище “КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната.

Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която се помещава и до днес.

На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейци. В речта си, директорът Димитър Агура се обръща с молба към княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име.

Това събитие е отразено в паметната книга на училището и е потвърдено с подписите на присъстващите официални лица.
Учителското съзвездие преди и след Освобождението се открояват имената на :
Найден Геров, Йоаким Груев, Петко Каравелов, Петко Рачев Славейков, Димитър Агура,
Екзарх Стефан, Златю Бояджиев, Ангел Букорещлиев, Маестро Георги Атанасов, Светослав Обретенов, Мърквичка и др., са сложни, многостранни, богато надарени личности, чиято плодотворна бразда в нашата култура ни е оставила богати плодове.
От класните стаи на това училище тръгват към науката, културата и обществения живот неговите ученици: Иван Вазов, Петко Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Георги Бакалов; достигат до академични звания известните учени: Чакалов, Вълканов и др.

Открояват се имената и на бъдещите общественици, политици и държавници: Константин Стоилов, Иван Евстатиев Гешов, Андрей Ляпчев и др. Възпитаник на това училище е и най-светлата личност в нашата история – Васил Левски.

НУ “Кирил Нектариев“ гр.Пловдив е създадено през 1947 година. В първите години на своето съществуване то носи имената на Христо Ясенов и Митко Палаузов.
През учебната 2019/2020 година в НУ”Кирил Нектариев” се обучават 335 ученика разпределени в 17 паралелки от подготвителни групи до четвърти клас и пет полуинтернатни групи.
В училището работят 29 души – висококвалифициран педагогически персонал.
През настоящата учебна година училището разполага с две компютърни зали, където се провеждат часовете по информационни и компютърни технологии.
Известна е детската вокална група “Фаворит“, която  успешно гастролира и участва в мероприятията организирани от училището и Община Пловдив. Същата е наградена с множество грамоти.
За дългогодишна и високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета с почетното отличие  „Неофит Рилски„ са наградени двама учители от училището.
Ежегодно всички учители и възпитатели се включват в тренинги, семинарни упражнения и курсове за повишаване на професионалната си квалификация.
За последните десет години училището е участвало в различни проекти финансирани от международни и наши организации.
През тази учебна година, училището има изгадени групи за ,,Занимания по интереси“ с цел развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейностите, развиващи специфични умения и компетентности.
Изграден е учебен център към училището по българо-швейцарска програма  ,,Всички заедно – за по-доборо образование и здраве“.

Къде да учим?

Кариерно ориентиране в училищното образование
7 клас
ДЗИ

Страници

Къде-да-учим

Профил на купувача

История

През 1981 г. по решение на Общински народен съвет гр. Пловдив, в кв. Изгрев започва изграждането на ново 28-класно училище. Взето е решение новото учебно заведение да носи името на великия борец за свобода и независимост на народите от Латинска Америка – Симон Боливар в чест на 200-годишнината от рождението му.

На 15.09.1983 г. при тържествена обстановка се открива първата учебна година в историята на училището, започвайки с 1560 ученика в 43 паралелки, обучавани от 70 квалифицирани преподаватели.

Директор на новосъздаденото училище става г-н Иван Панайотов – вещ ръководител и организатор, а заместник-директори г-жа Магдалина Георгиева и г-жа Майя Аврамова. Училището заживява пълнокръвен живот с разнообразни дейности – училищен хор, фанфарна музика, кръжоци по различни предмети.

32 випуска, хиляди ученици, получили образованието си в родното училище, от които 956 зрелостници, получили дипломите си за средно образование, стотици учители отдали труд, сърце и енергия на своите възпитаници.

Богатата история на нашето училище доказва, че то е оставило своя белег във възпитанието и образованието на поколенията личности, преминали през него, водени от жаждата за знания. Историята на СОУ”Симон Боливар” е всичко онова, което ни носи самочувствие от направеното и което ни кара да се стремим към бъдещето. СОУ”Симон Боливар” продължава да съхранява своите критерии за ценности и да ги съизмерва с идеалите, които ни е завещал патрона на училището Симон Боливар. Историята ни е дала сигурен знак, че неговата смелост и благородство обединяват, а святостта на личността му е белег, който осмисля стремежите и  усилията на поколения учители и ученици от нашето училище.

През изминалите 32 години училището ни не престава да се развива с цел да отговори на предизвикателството на новия век. Подобрихме материално-техническата база, осигурявайки качествен учебен процес с обновяване на специализираните кабинети и класните стаи.

Училището поддържа традиционни приятелски отношения с Посолството на Боливарска Република Венецуела в България и провежда ежегодни съвместни дейности. Училищното настоятелство към СОУ“Симон Боливар“ е съпричастно към проблемите и радостите на училищния живот, съдейства за подобряване на материалната база и учебно-техническите средства.

Разработвайки и реализирайки проекти по различни национални и европейски програми удовлетворяваме разнообразните интереси на нашите възпитаници, развивайки заложбите им в областта на науката, изкуствата и спорта. А те ни радват с множеството си изяви и престижни награди през годините.

ПРИЕМ ЗА  ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Уважаеми родители, запознайте се с Наредбата за прием в първи клас, заявление за участие в централизирано класиране за прием в първи клас (Приложение 1), критерии (Приложение 2) и заявление за записване (Приложение 3).

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на цялата страна, заявленията за участие в централизирано класиране да се подават само онлайн. Системата ще бъде отворена от 27.04.2020 г. за въвеждане на свободни места от училищата и от 28.04.2020 г. можете да подавате Вашите заявления.

график

Найден-Геров

        Училището ни повече от 80 г. носи с гордост името на Найден Геров- бележит български общественик,патриот,учител,поет,учен.За първи път то отваря  врати през далечната 1907 година и е едно от първите училища в града.Първоначално класовете са слети и се водят от учителя Господин Гочев.

През годините училището оцелява,въпреки че преминава през многобройни перипетии, войни,епидемии,наводнения и разрушителни земетресения.

Името на настоящия си патрон Найден Геров приема през 1931г.,а през учебната 1934/35г.

в него вече се обучават 4 паралелки от четирима учители.Сегашната сграда на училището е построена отново през 1961г. с помощта на всички хора от квартала, през 1948 г. в него се открива прогимназия,а през 1982г.се обособяват профилирани  паралелки по шивачество, дървообработване и стругарство.

През 1989 г .ПТУ „Найден Геров” става  Средно общообразователно училище и три години по-късно – на 22 май 1992 г. изпраща своите първи зрелостници, получили дипломи за  средно образование. През 2001/2002 год.се обединява с НУ „Добри Чинтулов”и в него се обучават ученици от 1-ви до 12. клас.

От 1993 г. в училището се работи по програма на  Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. Групите по изобразително и приложно изкуство участват в национални изложби и са удостоени с грамоти от Сдружение „Духовно огледало”за съществен принос в  духовното израстване на младото поколение.

Създава се Вокална група „Ние тук сме най-добри”от преподавателите по музика Антон Тончев и Надежда Хрулева ,които през 1995 г .издават видеокасета,а по-късно групата се трансформира в „Ние пак сме най-добри”с ръководител Антоний Панчев.Скоро вокалната група  става популярна в Пловдив и страната, а на Фестивала за българска детска песен „Златният петел” печели първо място и е наградена с екскурзия до Италия.Участва успешно в Международния младежки фестивал в гр.Фериери , изнася осем концерта  на Вердиевите празници,които се излъчват по телевизията в редица страни като Унгария,Словения,Русия,Тайланд  и др.

През 2002/2003 г. Димитрия Караиванова – преподавател по музика в училището , основава ВГ”Звънче”,която участва дейно в много училищни,общински и национални мероприятия. Удостоена е с почетна грамота за отлично представяне на практически приложения в областта на музикалното изкуство, през 2008 г. е наградена с почетен плакат за участие в IV Национален фестивал на етносите „България на всички”,а през 2010г. спечелва II място на фестивала „Рошавата котка”в гр.Пловдив.Училището я удостоява с грамота за „Най-добър ръководител на певческа група”. През учебната 2010/2011 за четвърта поредна година  функционират две извънкласни форми ,финансирани от Фондация Ресурсен център ШАМ- Монтана и ромската култура – фолклорна и ВГ с 30 ученици, които участват с успех във фестивала на етносите в гр.Монтана, Международен ден на ромите, Международен ден на майчиния език,както и с индивидуалното участие на  ученика от 8.клас Гюлбен Алиев в националния конкурс „България търси талант”.

През изминалите години са постигнати и значителни успехи в областта на спорта, които нареждат училището сред първите в града, издигат неговия авторитет и името му със спечелените призови места по футбол,волейбол и баскетбол. Многобройни са купите и медалите ,спечелени от отборите по волейбол:

паметник

I място за юноши и девойки през 2005/2006 г. на районно първенство

 и бронзови медали за 8-10 клас на градско първенство под

ръководството на г-н Ст.Кисьов, през 2008/2009 г

. завладяват нови спортни върхове, печелейки

 I място  на районното първенство  за 8-10 клас

и II място за 11-12 клас.През същата година

отборът по футбол с ръководител Емил

 Кръстанов спечелва I място на турнира и

купата „Империал”. През 2010/2011 г. отборът по

футбол с ръководител г-н Петър Зехтински става градски

шампион на турнира  „Данониада” и се класира  на V място в  

републиканския турнир.Отборът по баскетбол за момичета

от 8-10 клас с ръководител Емилия Гюлеметова заема 4 място на градско  първенство.

Днес,когато празнуваме 190-та годишнина от рождението на нашия патрон и повече от 100 –годишна история на училището ни, то се е превърнало в съвременно, модерно оборудвано учебно заведение, разполагащо с библиотека и видеотека със съвременна техника и книжен фонд,външна спортна площадка с изкуствена тревна настилка,фитнес зала , медицински кабинет,ново оборудване в класните стаи с бюра,библиотечни шкафове,коркови табла,компютърни кабинети с най-съвременна техника, кабинет по химия и нова модерна учителска стая .

През настоящата 2012/2013 г.в училището се обучават 1410 ученици в дневна форма, 160 ученици в самостоятелна форма и 35 ученици в задочна форма -8.клас.Учениците са разпределени в 55 паралелки и се обучават от87 учители.

С  основание и право можем да кажем,че училище „Найден Геров” се превърна в най-големия културен и образователен център в район Източен, поело изцяло отговорността за духовното израстване  на младото поколение от квартала.