Документи

На тази страница публикуваме Документи, свързани с реда и правилата
в ДГ „Щастливо Детство“ – Пловдив

Документи в ДГ Щастливо детство

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА, регламентиращи реда и начина на начисляване, събиране и отчитане на таксите
Годишен комплексен план за учебната 2019-2020 г.
Доклад СФУК (Състоянието на системата за финансово управление и контрол) за 2019 г.
ПЛАН за работа на координационен съвет за справяне с евентуален тормоз
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД Правилник за дейността на ДГ „Щастливо детство“
ПРАВИЛНИК ЗА ДОКУМЕНТИТЕ И ДОКУМЕНТООБОРОТА В ДГ „Щастливо детство“
ЕТИЧЕН КОДЕКС на учителите, служителите и работниците в ДГ „Щастливо детство“ – 2019-2020 г.

Необходими документи, свързани с пребиваването на детето в ДГ „Щастливо Детство“ – Пловдив

Вътрешни правила за организация на процедурата „Прием на деца“
Заявление за участие в централизирано класиране за прием – изтегли файл в „pdf“
Заявление за участие в централизирано класиране за прием – изтегли файл в „docx“
Заявление за прием на дете
Заявление за по-късен прием
Заявление за записване на дете
Писмо за записване – Приложение 3
Заявление за вземане на дете от друг
Заявление за по-късно водене
Заявление за отсъствие
Заявление за храни
Заявление за прехвърляне на профил на дете
Заявление за отписване на дете

Съгласие с вътрешния ред в ДГ „Щастливо детство“ – Пловдив
Съгласие за видеонаблюдение

Декларация 1
Писмо за неплатени такси
Заявление за храни
Анкетна карта Родители